Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Podpora provozu jaderných bloků > Reaktorová technika

Reaktorová technika

Provoz jaderných bloků se neobejde bez řádné kvalifikace použitých materiálů (testy, analýzy) a kvalifikovaných fyzikálně-neutronových a teplo-technických výpočtů. V souladu s touto problematikou pokrýváme širokou škálu oblastí, jako jsou:

 • termohydraulické a neutronové analýzy reaktoru a experimentálních zařízení,
 • modelování termohydraulických podmínek v procesech, které mohou nastat v zařízeních vybavených jaderným nebo elektrickým zdrojem tepla a užívajících jako hlavní teplonosné médium vodu v jedno- nebo dvoufázovém stavu, nerozpustné plyny nebo tekuté kovy,
 • transport, manipulace a přeprava radioaktivních materiálů,
 • přeprava radioaktivních látek různých aktivit, včetně palivových souborů výzkumných reaktorů s čerstvým a vyhořelým palivem,
 • praktické zkušenosti nejen v rámci České Republiky, ale i v rámci jiných států,
 • reaktorová dozimetrie (záření neutronů a gama) a měření aktivit,
 • stanovení fluence neutronů a spektra neutronového toku v daných oblastech experimentálního zařízení,
 • služby pro neutronovou záchytovou a radiační terapii,
 • ozařování biologických vzorků a organických materiálů na svazku epitermálních neutronů,
 • stanovení fluencí rychlých neutronů v tlakové nádobě reaktoru (TNR) a ve vnitřních vestavbách na základě výpočtů korigovaných experimenty,
 • experimentální stanovení fluencí rychlých neutronů ve schránkách svědečných programů tlakovodních reaktorů (PWR/VVER),
 • experimentální stanovení fluencí rychlých neutronů z měření za tlakovou nádobou,
 • výpočty kritičnosti,
 • výpočet kritičnosti skladů paliva a stínění kontejnerů pro přepravu vyhořelého paliva,
 • výpočty inventáře materiálového složení vyhořelého paliva, určení zdrojů záření alfa, beta, gama a neutronů a zdrojů tepla pocházejících z radioaktivního rozpadu štěpných produktů, aktinidů a zaktivovaných konstrukčních částí palivových článků; stanovení zdrojů neutronů,
 • experimentální stanovení distribuce neutronů a gama záření v modelech reaktorů VVER-440 a VVER-1000 od obálky aktivní zóny po betonové biologické stínění vně TNR,
 • termohydraulické výpočty pro návrhy ozařovacích kanálů s vodou, superkritickou vodou, vysokoteplotním He, s CO2 a s tekutými kovy,
 • měření neutronových polí izotopických zářičů.