Výzkum a vývoj > Rozvojové projekty > EPP

EPP

Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru

Předložený projekt je zaměřený na prohloubení spolupráce a posílení komunikace mezi subjekty terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a průmyslovým sektorem.

Hlavním účelem stáží a odborných praxí jako nosné aktivity projektu je příprava kvalifikovaných lidských zdrojů pro aktivity spojené s výzkumem a vývojem pokročilých energetických zdrojů, vč. zajištění odborníků pro energetický průmysl na základě aktuálních potřeb aplikační sféry.

Projekt je koncipován s ohledem na vzájemnou spolupráci mezi klíčovými subjekty z energetického sektoru a zástupci akademické sféry, která přispěje k efektivnějšímu přenosu poznatků v oblasti perspektivních energetických technologií směrem z výzkumu a vývoje do praxe a současně k přenosu poznatků z praxe do výukového procesu.

Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím pořádání a účasti cílových skupin na odborných seminářích, konferencích, workshopech a dalších akcích, a to za účasti špičkových domácích a zahraničních odborníků ve vazbě na mezinárodní sítě, technologické platformy a organizace v oblasti energetiky.

Dílčím cílem projektu je rovněž vytvoření kanceláře projektové podpory (PP) pro zajištění administrativní podpory výzkumným týmům žadatele. Hlavním účelem kanceláře PP bude zvýšit potenciál při získávání finančních prostředků ze zahraničních a domácích dotačních titulů minimalizovat administrativní zátěž vědeckých pracovníků.

K výše uvedeným cílům projektu povede několik vzájemně provázaných aktivit, jejichž výsledky budou tyto:

  • úspěšně podpoření absolventi stáží a odborných praxí,
  • účastníci odborných seminářů, konferencí, workshopů, exkurzí a soutěží,
  • úspěšně podpoření absolventi vzdělávacích a tréninkových aktivit,
  • vybudovaná a plně funkční kancelář projektové podpory.

Rozpočet projektu celkem

23 868 143,80 Kč

Více informací

Více informací na epp-projekt.cz.

 
 
 
Registrační číslo projektu: CZ1.07./2.04.00/17.0076