Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > TPUE

TPUE

Technologická platforma „Udržitelná energetika“

Z iniciativy představitelů průmyslu, akademických kruhů a věcně příslušných správních orgánů se dne 21. května 2009 konalo ustavující zasedání, které rozhodlo o vytvoření Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“ (TPUE). Tato iniciativa má napomoci zapojení českých subjektů do Strategického energetického technologického plánu (SET Plan) Evropské komise, jehož cílem je výzkum, vývoj a demonstrace nových technologií. Tyto mohou významným způsobem přispět k dosažení cílů Evropské energetické politiky pro léta 2020 a 2050 a obdobnému výzkumu, vývoji a demonstraci nových technologií pro specifické potřeby ČR.

Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ vznikla na základě potřeby vhodného institucionálního nástroje pro podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby energie v ČR. Hlavním důvodem pro vznik platformy byla potřeba seskupit významné podnikatelské a výzkumné organizace v oblasti energetických technologií a umožnit jim lepší vzájemnou komunikaci a spolupráci v oblasti vývoje, výzkumu a demonstrace nových technologií, využitelných pro udržitelný rozvoj výroby, přenosu a spotřeby energie, propojení s organizacemi terciálního vzdělávání, a v neposlední řadě, potřeba informovanějšího a efektivnějšího zapojení do plánů a projektů státní energetické politiky a mezinárodních rámcových programů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ČR na poli energetických technologií. Součástí je též lepší informování veřejnosti.

TPUE přispívá ke koordinaci aktivit subjektů výzkumu a vývoje energetických technologií v ČR. Zajišťuje kvalitní informovanost členských subjektů o aktuálních projektech a trendech v oboru nových energetických technologií. TPUE definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů. Jejím cílem přitom je vytvářet vhodné prostředí pro uplatňování nových technologií v udržitelném rozvoji energetiky.

Platforma usiluje o zapojení svých členů do SET Plan, Evropských průmyslových iniciativ a do technologických platforem, které vznikají na jejich podporu v oblasti výzkumu, vývoje a demonstrace technologií pro udržitelný rozvoj energetiky. Platforma má za cíl být partnerem státní správy ČR a EK a reprezentuje vůči nim vývoj v oblasti technologií pro udržitelný rozvoj energetiky v ČR.

TPUE výše uvedenými aktivitami a prostředky významně podporuje aktivity v oblasti nových energetických technologií a zajišťuje jejich propojení mezi komerční průmyslovou, vědecko-výzkumnou i vzdělávací sférou. Projekt tak představuje významnou podporu pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost celého odvětví energetiky ČR, od výzkumu až po průmyslové demonstrace.

TPUE pokládá za své hlavní partnery ze státní správy v oblasti energetického výzkumu a vývoje Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace, MPO, MŠMT, TA ČR a GA ČR.

Organizační uspořádání

  • Nejvyšším orgánem TPUE je valná hromada, tvořená řádnými členy, zastoupenými buď svými statutárními orgány, nebo osobami s plnou mocí.
  • Kontrolním a revizním orgánem platformy je správní rada.
  • Výkonný výbor je statutárním orgánem Platformy a jejím nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.
  • Za zajištění organizace a činností Platformy a řízení jejích běžných provozních záležitostí, včetně hospodaření, je zodpovědný ředitel TPUE.

tpue_logo_01

Více na http://www.tpue.cz/