Komerční služby > Výpočty

Výpočty

Centrum výzkumu disponuje týmem specialistů, kteří ovládají modelování neutronově-fyzikálních a teplo-technických podmínek pomocí kódů využívajících jak deterministické tak i statistické principy. Výpočetní kódy jsou kvalifikované pro různé aplikační oblasti podle požadavků SÚJB. Tyto výpočetní prostředky jsou široce využívány pro přímé simulace nebo v kombinaci s experimentálními daty.

Oblasti využití

 • Termo-hydraulické a neutronové analýzy pro potřeby návrhu a optimalizace provozu výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0,
 • termo-hydraulické a neutronové analýzy pro potřeby návrhu a optimalizace provozu experimentálních zařízení,
 • stanovení fluencí rychlých neutronů v tlakové nádobě reaktorů VVER-440 a VVER-1000 a v jejich vnitřních vestavbách na základě výpočtů korigovaných experimentálně určenými aktivacemi monitorů fluence neutronů ve schránkách svědečných vzorků a na vnějším povrchu tlakové nádoby,
 • stanovení radiačního ohřevu ve vnitřních vestavbách aktivní zóny reaktorů VVER-440 a VVER-1000,
 • výpočty kritičnosti,
 • výpočty kritičnosti skladů paliva a transportních a skladovacích souborů vyhořelého paliva,
 • výpočty a analýzy návrhů stínění transportních a skladovacích souborů vyhořelého paliva a radioaktivních materiálů,
 • výpočty a analýzy návrhů stínění horkých komor a pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
 • výpočty inventáře materiálového složení vyhořelého paliva, určení zdrojů záření alfa, beta, gama a neutronů a zdrojů tepla pocházejících z radioaktivního rozpadu štěpných produktů, aktinidů a zaktivovaných konstrukčních částí palivových článků, stanovení zdrojů neutronů,
 • termo-hydraulické výpočty pro návrhy ozařovacích kanálů s vodou, superkritickou vodou, vysokoteplotním He, s CO2 a s tekutými kovy,
 • výpočty distribuce neutronů a gama záření v modelech reaktorů VVER-440 a VVER-1000 od obálky aktivní zóny po betonové biologické stínění vně TNR,
 • výpočty spekter neutronů a gama záření ze zdroje 252Cf po průchodu různými typy materiálů (Fe, nerez, D2O, PE) ve sférické a válcové geometrii.