Komerční služby > Ozařovací služby > Výroba radionuklidů pro radiofarmaka

Výroba radionuklidů pro radiofarmaka

Radionuklidy produkované v reaktoru LVR-15 tvoří podstatnou část radiofarmak používaných k diagnostice a léčbě v nukleární medicíně. Ozařovací služba reaktoru LVR-15 se podílí rovněž na výzkumu a vývoji nových přípravků, které jsou teprve podrobovány klinickým zkouškám. Patří sem nuklidy vznikající tak, že jádro stabilního nuklidu zachytí neutron (např. 90Mo, 131I, 153Sm, 166Ho, 177Lu, 186Re, 188Re).

Kromě toho se v reaktoru LVR-15 ozařuje vysoce obohacený uran, přičemž při štěpném procesu vzniká 90Mo. Belgický partner, který provozuje jednu ze dvou zpracovatelských linek v Evropě, z takto ozářených terčů extrahuje 90Mo, který pak dále slouží k výrobě Mo-Tc generátorů. Mo-Tc generátory jsou zdrojem 99mTc, který je nejvíce používaným radionuklidem v nukleární medicíně ve světě.

Reaktor LVR-15 je jedním z pěti evropských reaktorů, které ozařují uran pro výrobu 90Mo a je významným členem světového řetězce dodavatelů radiofarmak; nabízí jednu z nejvyšších produkčních kapacit.

Belgický partner oceňuje flexibilitu a vysoký počet provozních dní reaktoru, což pro něj představuje dostupnost ozařovací kapacity.

13048241234_7941cbe3ec_b