Výzkumná infrastruktura > Infrastruktura projektu SUSEN

Infrastruktura projektu SUSEN

Existující infrastruktura společnosti CVŘ se významně rozšířila díky projektu SUSEN. Zaměření projektu vyžaduje nejmodernější výzkumná zařízení. SUSEN se dělí na 4 výzkumné programy. Infrastruktura je částečně v Řeži (areál ÚJV Řež, a. s.) a částečně v sídle Západočeské univerzity v Plzni – partnera projektu.

Experimentální smyčka SCWR

Jde o experimentální okruh s médiem – vodou o superkritických parametrech (tlak 25 MPa, teplota 550 °C), cílem bude zkoušení materiálů pro pokrytí paliva a další vnitroreaktorové komponenty i materiály turbín, na něž vstupuje pára o velmi vysokých tepotách.

Experimentální heliová smyčka

Jde o experimentální okruh s vysokoteplotním heliem pro materiálové zkoušky vnitroreaktorových komponentů při působení helia o teplotě až 1000 °C. Bude umožněno i působení radiace a mechanického namáhání.

Experimentální smyčka CO2

Jde o experimentální smyčku se superkritickým oxidem uhličitým. Úkolem smyčky bude ověřit funkci konverzního cyklu a zjistit korelace pro přestup tepla a superkritické oblasti CO2.

Zařízení pro ITER

Jde o experimentální infrastrukturu pro ověření a vývoj nových postupů dálkové manipulace při montáži, opravách a údržbě systémů.

Zdroj 14MeV neutronů

Zdroj slouží pro studium interakce neutronů s energií 14MeV s materiály např. pro fúzní aplikace.

Laboratoř elektronové mikroskopie

Moderní kompletně vybavená laboratoř jak pro transmisní (TEM), tak pro skenovací (SEM) elektronovou mikroskopii. Součástí mikroskopů jsou i detektory typu EDX, WDX či EBSD.

NDT laboratoř

Jde o komplexně vybavenou laboratoř pro vývoj nových postupů nedestruktivního zkoušení feritických, austenitických a heterogenních svarových spojů. Laboratoř nabízí možnost vytvářet tělesa s umělými necelistvostmi za účelem studia procesu porušování.

LOCA komora

Jde o zařízení pro simulaci havárie LOCA (loss of coolant accident), tedy únik chladiva. Zařízení typu LOCA je využíváno zejména pro testování kabelů.

Komplex horkých komor

Jde o cela nový komplex celkem 10 horkých komor. Komory jsou vybaveny souborem zařízení pro provádění mechanických zkoušek (přípravna vzorků, trhací stroj, rázové kladivo atp.) i pro studium mikrostruktury materiálu (optický mikroskop, SEM atd).

Zařízení studený kelímek

Zařízení pro termickou úpravu obtížně upravitelných či nestandardních radioaktivních materiálů.

Laboratoř SIMS

Laboratoř vybavená špičkovým hmotnostním spektrometrem se sekundární ionizací slouží především k přesné detekci ultranízkých koncentrací látek.

Laboratoř mechanických zkoušek

Jde o komplexně vybavenou laboratoř pro provádění široké škály materiálových zkoušek. Laboratoř je vybavena přípravnou vzorků, zkušebními stroji pro zkoušky nízko- a vysoko-cyklové únavy, trhacími stroji, spektrometry, SEM atd.

Laboratoř tavného svařování (ZČU v Plzni)

Jde o laboratoř pro studium nových možností ve svařování pokročilých materiálů pro použití v energetickém průmyslu. Laboratoř bude součástí infrastruktury partnera projektu SUSEN – ZČU v Plzni.