Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Výzkumné reaktory

Výzkumné reaktory

Centrum výzkumu provozuje dva výzkumné reaktory – LVR-15 a LR-0. Obě tato zařízení spolu s navázanými výzkumnými pracovišti tvoří ucelenou velkou infrastrukturu, zajišťující výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti jaderného výzkumu, jaderné energetiky a v oborech využívajících záření. Oba reaktory jsou zahrnuty do do ESFRI Roadmap, přičemž reaktor LVR-15 je zahrnut mezi pět velkých reaktorů v Evropě v rámci mezinárodní spolupráce, provádí se na nich excelentní výzkum s výsledky světové úrovně a jsou na nich řešeny projekty zařazené do OP VaVpI. Mimoto umožňují vzdělávání výzkumných pracovníků a výuku studentů a je na nich realizována spolupráce s průmyslovou sférou. Z těchto důvodů jsou experimentální zařízení na těchto reaktorech jsou systematicky využívána domácími i zahraničními uživateli.

Reaktor LVR-15


Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nádobě pod stínícím víkem, s nuceným chlazením, s palivem IRT-4M a s provozním výkonem do 10 MWtep. Reaktor LVR-15 je universální výzkumné jaderné zařízení využívané jako multifunkční zdroj neutronů pro:

  • materiálový výzkum – především ozařování materiálových vzorků v reaktoru, a to jak pro současně provozované energetické reaktory, tak i plánované reaktory GIV a pro fúzní reaktory,
  • ozařovací experimenty zaměřené na výzkum chování materiálů pod současným účinkem chemických parametrů prostředí a radiace (vodou chlazené systémy, systémy s tekutými kovy, média na bázi roztavených solí, plynové chlazení),
  • základní výzkum na svazcích termálních neutronů horizontálních kanálů vyvedených z reaktoru pro studium struktury a fyzikálních vlastností látek (neutronová optika, difraktometry, studium zbytkových napětí materiálů) a pro výzkum pro lékařské aplikace,
  • výzkum a výroba radiofarmak pro terapeutické a diagnostické aplikace,
  • neutronovou aktivační analýzu,
  • neutronovou radiografii.

Detailní popis reaktoru LVR-15

Reaktor LR-0


Experimentální reaktor LR-0 nulového výkonu je jaderné zařízení, které poskytuje experimentální a vědeckotechnickou základnu pro experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny a stínění lehkovodních reaktorů (např. typu VVER, PWR) a experimenty související se skladováním vyhořelého paliva z jaderných elektráren a s perspektivními směry v jaderné energetice. Výzkum je zaměřen především na:

  • integrální (benchmark) experimenty pro provozované a připravované reaktory,
  • pro výzkum vlivů nových reaktorových materiálů na kritické parametry aktivních zón,
  • dozimetrii směsného pole záření neutronů a gama záření,
  • ověřování výpočetních kódů s využitím pro stávající i nové typy energetických reaktorů.

Detailní popis reaktoru LR-0

Vývoj neutronových aparatur

Projekt „Aparatura ex-core pro měření neutronového toku a ochranné funkce jaderného reaktoru“ je řešen v období 2012 až 2015, financován z programu TIP MPO, jeho hlavním řešitelem je společnost dataPartner s. r. o., přičemž Centrum výzkumu Řež s. r. o. je spoluřešitelem a podílí se na projektu především svým know-how v oblasti řídicích systémů výzkumných jaderných reaktorů.

Předkládaný projekt řeší vývoj nového funkčního vzorku aparatury ex-core, klasifikovaného ve třídě A podle normativu ČSN IEC 61226. Hlavním inovačním cílem je stanovení správné metodiky a podle ní vývoj a výroba funkčního vzorku aparatury neutronové instrumentace kvalifikované pro funkce kategorie A podle ČSN IEC 61226 tak, aby vzniklá aparatura pro měření neutronového toku a poskytování ochranných funkcí mohla být používána v celosvětovém měřítku. Výchozím bodem bude již realizovaná aparatura klasifikovaná ve třídě BT-2 (dle vyhlášky 132/2008 Sb. SÚJB) a dosud získané technické poznatky a zkušenosti v této oblasti.