Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Ochrana životního prostředí > Nakládání s radioaktivními odpady

Nakládání s radioaktivními odpady

Nakládání s nízko a středně aktivními odpady

Nakládání s radioaktivními odpady

V oblasti nakládání s radioaktivními odpady se naše společnost soustředí na výzkum a vývoj technologií, postupů a metodik pro zpracování a úpravu nízko a středně aktivních radioaktivních odpadů. V současné době je realizována velká investiční akce v rámci projektu SUSEN (viz www.susen2020.cz), při níž dojde k vybudování čtvrtprovozních laboratoří pro tyto účely. V rámci této akce budou v letech 2012–2015 instalována následující zařízení:

  • vysokoefektivní kotlová odparka pro zahušťování koncentrátů z produkce jaderných elektráren,
  • bitumenační extruder pro výzkum fixace kapalných radioaktivních odpadů do různých typů bitumenových matric,
  • technologie pro oxidaci radioaktivních odpadů v tavenině soli (Na2CO3),
  • systém pro čištění plynných zplodin pocházejících z vysokoteplotního zpracování radioaktivních odpadů (oxidace v tavenině soli, spalování).

Hlubinná úložiště

Nakládání s radioaktivními odpady

Další oblastí, do níž je soustředěn zájem CVR, je nakládání s použitým jaderným palivem. V rámci projektu SUSEN dojde k vybudování laboratoří pro studium koroze konstrukčních materiálů obalových souborů určených pro uložení použitého jaderného paliva do hlubinného úložiště. Laboratoře budou vybaveny nejmodernějšími anaerobními boxy. V rámci této problematiky bude výzkum soustředěn také na chování radionuklidů v horninovém prostředí, tj. jejich difúze různými horninovými materiály. Laboratoř bude schopna pracovat se středně velkými vzorky o hmotnostech až 3 tuny.

Přepracování vyhořelého jaderného paliva

CVR se také soustřeďuje na druhou možnost konce palivového cyklu, tj. přepracování použitého jaderného paliva. V této oblasti jsou práce zaměřeny na pyrochemické postupy přepracování, konkrétně tzv. technologií frakční destilací fluoridů.

Nakládání s radioaktivními odpady