Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Ochrana životního prostředí > Bazény vyhořelého paliva

Bazény vyhořelého paliva

Ozářené palivové soubory vyjmuté z reaktoru LVR-15 je nutno minimálně po dobu jednoho roku skladovat ve vodě, aby byl zajištěn dostatečný odvod zbytkového tepla, které vzniká radioaktivním rozpadem štěpných produktů. Pro toto skladování jsou používané dva bazény: Mokrý zásobník vyhořelého paliva na hale reaktoru a bazén A v odložišti radioaktivních odpadů (RAO).
Pro přepravu a skladování ozářeného paliva jsou určeny obalové soubory ŠKODA VPVR/M.

Mokrý zásobník vyhořelého paliva

Mokrý zásobník vyhořelého paliva – kontrola stavu v roce 2003

Mokrý zásobník je určen ke skladování a přechodnému uložení vyhořelých palivových souborů, vyjmutých z aktivní zóny reaktoru LVR-15. Je to nádoba z hliníkové slitiny (tloušťka stěn a dna je 13 mm) umístěná v podlaze reaktorové haly, chráněná ze všech stran betonem, plátovaným ocelovým pouzdrem. Ozářené palivové soubory jsou skladovány v buňkách roštu z hliníkové slitiny, jejichž rozteč zajišťuje dostatečnou podkritičnost při skladování pod vrstvou 4 m demineralizované vody. Kapacita je 60 ks palivových souborů, přičemž je nutné ponechat dostatečný počet (28 – 30 buněk) pro nouzové vyvezení paliva z aktivní zóny reaktoru.

Nádoba je zakryta třemi litinovými deskami 500 mm silnými. V deskách jsou dva manipulační otvory se zátkami. Manipulace s ozářeným palivem se provádí pomocí manipulačních tyčí pod vrstvou vody. Spojení horního okraje nádoby reaktoru se zásobníkem je provedeno šikmou trubkou, která ústí u dna zásobníku. V roce 1996 a v roce 2003 bylo z mokrého zásobníku vyjmuto palivo a byla provedena kontrola jeho stavu.

Odložiště radioaktivních odpadů (RAO)

Nakládání palivových souborů do koše OS ŠKODA VPVR/M v bazénu A

Odložiště slouží k dočasnému skladování a ukládání zaktivovaných sond, smyček a dalších aktivních materiálů a k přechodnému uskladnění vyhořelých palivových kazet. Je umístěno v přístavbě haly reaktoru v objektu 211/7. Vlastní skladovací prostor je tvořen dvěma bazény 7 m hlubokými, které jsou vyrobeny z nerez plechu a napuštěny demineralizovanou vodou. Bazén A je využíván pro skladování ozářeného paliva, bazén B je využíván pro skladování vysoce aktivních komponent.

K příslušenství těchto bazénů patří technologický okruh na čištění vody a čerpadlo na odčerpávání vody o výkonu 60 l/min. Kromě bazénů je zde ještě šest suchých nerezových odkládacích kanálů zapuštěných do podlahy. Stínění aktivních zařízení v bazénech zajišťuje vrstva vody a v suchých kanálech ocelové zátky. Aktivované zařízení se z reaktorové haly přepravuje speciální drezínou s vlastním pohonem, na kterou se zařízení nakládá v kontejneru.

Prostor je vybaven mostovým jeřábem. Stíněné přepravníky – kontejnery slouží k přepravě vyhořelého paliva a aktivovaných částí sond a smyček z reaktoru do mokrého zásobníku a odložiště. V roce 2007 byly oba bazény vyprázdněny a byly provedeny stavu bazénů.

Stíněné přepravníky

Pětitunový přepravník na vyhořelé palivo je sestaven z ocelového stínícího bloku, vědra na vložení palivové kazety a mechanizmu na zdvihání a spouštění vědra. Při vyjímání paliva z aktivní zóny se vědro spustí na úroveň AZ, ruční manipulační tyčí se palivová kazeta uloží do vědra a poté vyzdvihne do kontejneru. Natočením vík nad trubku spojující reaktor se zásobníkem a spuštěním vědra se provádí transport do mokrého zásobníku. Přepravník je také možno transportovat pomocí jeřábu.