Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Jaderná bezpečnost a spolehlivost

Jaderná bezpečnost a spolehlivost

Jaderná bezpečnost je multidisciplinární oblastí, pokrývající všechny činnosti od výběru lokality pro budoucí jadernou elektrárnu, přes její vývoj a konkrétní projektové řešení, schvalovací řízení, výrobu komponent, výstavbu, spouštění, vlastní provoz až po její konečné vyřazení z provozu a likvidaci. Rozvoj každé z těchto oblastí je trvale podporován svým vědeckovýzkumným zázemím.

Centrum výzkumu Řež je řešitelem řady výzkumných projektů, jež mají jako konečný cíl zvýšení jaderné bezpečnosti. Mezi tradičně silné oblasti patří materiálový výzkum a to jak výzkum zaměřený na procesy stárnutí a degradace důležitých komponent a systémů stávajících jaderných elektráren, tak i pro reaktory nové generace, jako např. reaktory se superkritickou vodou nebo vysokoteplotní héliové reaktory. CVŘ disponuje rovněž unikátní expertízou v oblasti analýz jaderné bezpečnosti, zejména bezpečnostních rozborů v rámci licenčního řízení. V této oblasti se podílí na dalším vývoji a zdokonalování deterministických metod hodnocení jaderné bezpečnosti, zejména se zaměřením na metody nejlepšího odhadu s odhadem neurčitostí („best estimate with uncertainty evaluation“) nebo na aplikace tzv. cfd kódů (computational fluid dynamics).

Analýzy jaderné bezpečnosti

Národní projekty vědy a výzkumu

2009–2010
„Vývoj a validace tepelně-hydraulických modelů bloků JE s reaktorem typu VVER pro účely provádění nezávislých bezpečnostních analýz“.

2006–2008
„Vývoj a ověření metody nejlepšího odhadu a tepelně-hydraulického modelu bloku JE pro deterministické provádění bezpečnostních analýz“.

Mezinárodní projekty OECD Nuclear Energy Agency

2003–2008
„PSB–VVER projekt experimentální modelování havárií se ztrátou chladiva pro reaktory VVER-1000“

2003–2010
„Projekt BEMUSE Programme (BEMUSE: Best Estimate Methods, Uncertainty and Sensitivity Evaluation)“

13047886335_472f958628_b