Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > MSO

MSO

Zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů oxidací v tavenině soli

Cíle:

  1. Výběr a experimentální ověření vhodné tavné soli pro zařízení MSO pro vybrané druhy radioaktivních odpadů – technicko-provozně ekonomicko-legislativní zhodnocení.
  2. Ověření použitelnosti boritanových koncentrátů z produkce čistící stanice primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER jako tavného média pro oxidaci organických látek.
  3. Navržení optimalizovaných podmínek likvidace vybraných radioaktivních odpadů v tavenině na bázi uhličitanů a boritanových koncentrátů – technicko-provozně-ekonomicko-legislativní zhodnocení.
  4. Převedení a verifikace výsledků laboratorních zkoušek na čtvrtprovozní zařízení.
  5. Ověření základních parametrů a získání bilančních dat na čtvrtprovozním zařízení jak s radioaktivně nekontaminovanými, tak s kontaminovanými vybranými radioaktivními odpady.
  6. Odzkoušení zařízení s reálným radioaktivně nekontaminovaným a kontaminovaným odpadem.
  7. Zhodnocení technologie na základě získaných dat z hlediska její další aplikovatelnosti v průmyslovém měřítku.

Účastníci: CHEMCOMEX Praha, a.s., a Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Projekt TA04020685 je řešen s finanční podporou TA ČR.