Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > Kvantifikace neurčitosti

Kvantifikace neurčitosti

Kvantifikace neurčitosti vstupních parametrů fyzikálních modelů obsažených v tepelně-hydraulických výpočtových kódech pro analýzy jaderné bezpečnosti

Cílem projektu je návrh, ověření a validace metod pro kvantifikaci neurčitostí vstupních parametrů fyzikálních modelů obsažených v tepelně-hydraulických výpočtových kódech pro analýzy jaderné bezpečnosti (RELAP5/MOD3.3, TRACE V5.0). Z celé řady fyzikálních modelů obsažených v systémových výpočtových kódech je v navrhovaném projektu zvolena typová úloha pro fyzikální modely podílející se na predikci procesu zaplavování aktivní zóny v průběhu havárie se ztrátou chladiva primárního okruhu bloku jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem.

Hlavním výstupem projektu bude metodika kvantifikace neurčitostí vstupních parametrů fyzikálních modelů obsažených v systémových výpočtových kódech založená na aplikaci výpočtového programu CIRCE, který umožňuje stanovení pásma nejistoty a rozdělení
pravděpodobnosti. Paralelně budou ověřeny možnosti aplikace metody založené na rychlé Fourieriově transformaci, která umožňuje stanovení pásma nejistoty.

Projekt TA03020928 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa