Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – OP PIK

Výzkumné projekty – OP PIK

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

 

Číslo a název výzvy
APLIKACE – VÝZVA VIII

Název projektu
DT3M – VÝZKUM A VÝVOJ PALIVOVÉHO EXPERTNÍHO SYSTÉMU (DIRECT THERMAL-MECHANICAL MARGIN MONITOR) PRO JADERNÉ REAKTORY

Cíl projektu
Cíl projektu se nazývá DT3M (Direct Thermal-Mechanical Margin Monitor) a hlavními výstupy projektu budou tři softwarové nástroje – COMSYS (neboli Core Monitoring System), THYME (termomechanický modul) a ZIRLIB (materiálové knihovny). Projekt bude realizován v konsorciu.
Příjemcem dotace je ALVEL, a.s., partnery projektu jsou ÚJV Řež, a. s. a Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Stručný popis operace
Realizací projektu bude umožněno uživateli výsledků projektu flexibilněji a lépe využít palivo v jaderném reaktoru na základě přesnějších znalostí o jeho stavu při provozu. V současné době toto není možné.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

 

 

 

 

 

Číslo a název výzvy
APLIKACE – VÝZVA VIII

Název projektu
HYBRIDNÍ ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ MALÉHO PODNIKU S VYUŽITÍM VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE A BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Registrační číslo projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024648

Cíl projektu
Cílem je nejprve vytvořit metodologii a nástroje (SW, HW) pro návrh hybridního hospodářství pro malé podniky s respektem na požadovanou soběstačnost budovy a finance. Dále bude realizována pilotní aplikace efektivně využívající OZE a akumulaci energie (baterie, vodík). Matematický model použitý pro návrh systému bude implementován v SW nástroji. Řídicí jednotka umožní inteligentní řízení systému. Projekt zvýší využitelnost OZE, stabilitu distribuční soustavy a rozvoj udržitelné energetiky.

Stručný popis operace
Se zvyšující se produkcí OZE narůstají potíže spojené se začleněním mikrozdrojů do energetického mixu. Vzhledem k jisté nárazovosti produkce se stává provoz OZE problematickým z hlediska využitelnosti energie i zátěže infrastruktury. Akumulační prvky kooperující s OZE umožní uložení nadprodukce energie do baterií či vodíkové nádrže, čímž napomůžou ke stabilizaci distribuční soustavy. Decentralizovaná výroba energie je důležitá pro zvýšení energetické bezpečnosti a omezení ztrát v distribuční soustavě (až 25 % produkce). ČR se také zavázala v rámci Pařížské dohody plnit limity produkce CO2, čemuž výrazně napomůže efektivní integrace OZE do energetického mixu. Projekt povede ke snížení emisí, zpomalení globálního oteplování a rozvoji udržitelné energetiky. Stále důležitějším nepříznivým jevem je přetěžování sítě vlivem nabíjení elektromobilů (EV). Řešením je opět využití akumulačních prvků dodávajících energie pro nabíjení paralelně se sítí. Projekt tak přispívá k posílení infrastruktury a snížení emisí CO2 v dopravě.

Návrh hybridních hospodářství je jakožto multikriteriální optimalizační úloha velmi složitý. V rámci projektu je proto řešen vývoj metodiky, SW nástroje pro usnadnění návrhu a také řídicí jednotky pro tyto systémy.

S hybridním hospodářstvím se schopnostmi kogenerace (teplo, elektřina) lze dosáhnout žádaného stupně energetické nezávislosti budovy, případně i provozu v ostrovním režimu, což je užitečné především v odlehlých lokalitách. Výstavbou a efektivním provozem bude dosaženo rozvoje důvěry v nová hybridní hospodářství pro podniky i rodinné či bytové domy. Komercializací této originální technologie dojde k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti žadatele v globálním měřítku. Projekt dále řeší nízkou úroveň praktické aplikace výsledků výzkumných organizací za pomoci účinné spolupráce a synergie plynoucí z odlišných specializací žadatele i partnera. Rozdílné znalostní základy a přístupy účastníků projektu pak povedou právě k originálnímu víceoborovému řešení.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel projektu: EnergyCloud, a.s.
Partner projektu: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Číslo a název výzvy
APLIKACE – VÝZVA VIII

Název projektu
VÝVOJ MALÉHO REKREAČNÍHO PLAVIDLA

Registrační číslo projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024194

Cíl projektu
Cílem projektu je vyvinout takové plavidlo, jehož tvar bude upravován jen tvarem boční stěny kajuty. Základní velikost bude dána délkou 8 m a šířkou 2,6 m. Cílem je hlavně jednoduchost přepravy bez použití jeřábů a nadměrné dopravy. Celková váha se předpokládá cca 1 tuna. Na rozdíl od srovnatelných výrobků na trhu bude nové plavidlo, díky použitému materiálu: extrudovanému deskovému polypropylénu, bezúdržbové a bude konstruováno jako nepotopitelné. Bude se vyznačovat unikátním řešením plováků. Výstupem projektu bude prototyp a detailní technologický postup výroby plavidla.

Stručný popis operace
Projekt řeší neexistenci malého obytného plavidla, které by bylo konstruováno jako nepotopitelné, bezúdržbové, snadno transportovatelné, vyrobené z extrudovaného deskového polypropylénu a zároveň cenově dostupné pro široké spektrum zákazníků.
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj malého rekreačního plavidla – hausbótu, jehož konstrukce bude korelovat s výrobními možnostmi a zkušenostmi firmy Renoplast Plzeň s.r.o. Bude se jednat o výzkum a vývoj nového produktu, jenž bude přesahovat stávající parametry výrobků, které jsou nyní na trhu. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací s výzkumnou organizací, společností Centrum výzkumu Řež s.r.o.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel projektu: Renoplast Plzeň s.r.o.
Partner projektu: Centrum výzkumu Řež s.r.o.

 


Číslo a název výzvy

APLIKACE IV. výzva – s účinnou spoluprací 

Název projektu
Výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování

Cíl projektu
1. Vyvinout technologii povrchové úpravy pro aplikaci na povlakové trubky palivových proutků lehkovodních reaktorů se zvýšenou odolností vůči vysokoteplotní oxidaci v havarijních podmínkách na bázi ochranné vrstvy nanesené na stávající typy zirkoniových povlakových slitin.
2. Modifikovat postupy neaktivních zkoušek povlaků nanesených novou technologií.
3. Ověřit aplikovatelnost daného řešení v průmyslové výrobě a ocenit přínos ke zlepšení charakteristik chování v podmínkách normálního provozu i havarijních stavech včetně hypotetických těžkých havárií.
4. Získání/stanovení mechanických vlastností ozářeného pokrytí jaderného paliva v současnosti používaného na reaktorech VVER-440 s cílem rozšíření znalostní báze pro potřeby analýz jeho chování a zdůvodnění bezpečnosti v podmínkách dlouhodobého suchého skladování.

Stručný popis operace
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování. Konečným cílem výzkumně-vývojových prací bude ověřená technologie (technologie nanášení povrchových vrstev na povlakový materiál) a 2x software.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

Hlavní řešitel projektu: ALVEL, a.s.
Partner projektu: Centrum výzkumu Řež s.r.o.