Tréninky a vzdělávání > Kurzy na výzkumném reaktoru > Pokročilé kurzy

Pokročilé kurzy

Více informací o kurzech, ceně a možných termínech získáte na training@cvrez.cz.

Měření poproutkové distribuce, stanovení fluence neutronů a polovodičová spektrometrie záření gama na reaktoru LR-0

Účastníci kurzu se seznámí s principy spektrometrie záření gama pomocí polovodičových detektorů se zaměřením na HPGe detektory. Získají poznatky o výrobě a vlastnostech detektorů, interakci gama s materiálem polovodiče, elektronice pro vyhodnocování signálu z detektoru a programech pro analýzu spekter gama. Nabyté vědomosti budou aplikovat při praktických úlohách reaktorové fyziky na zařízení LR-0 jako například měření poproutkové distribuce výkonu nebo stanovení fluence neutronů aktivačními detektory.

Radioaktivita v životním prostředí

Máte zájem se seznámit se zdroji radioaktivity v životním prostředí? Chcete se dozvědět, jak se různé radioaktivní látky v životním prostředí chovají a jak se měří jejich radioaktivita? Odpovědi na tyto otázky získáte v kurzu o radioaktivitě v životním prostředí. Dozvíte se tam také, jaký je vliv jaderného průmyslu na životní prostředí, jaké jsou biologické účinky ionizujícího záření a principy radiační ochrany. V praktickém cvičení si vyzkoušíte měření vybraných vzorků životního prostředí na gama-spektrometrické aparatuře s polovodičovým detektorem.

Zkušenosti ze spouštění elektrárny Temelín

Kurz je založen na zkušenosti pracovníků, kteří se zúčastnili spouštění jaderné elektrárny Temelín. Jednotlivé přednášky popisují základní experimenty realizované během fyzikálního a energetického spouštění bloků s ohledem na jadernou bezpečnost. Účastníci kurzu se seznámí s testy první kritičnosti, efektivity klastrů, měření teplotních a výkonových koeficientů, určování vlivu kyseliny borité a systémů vstřikování bóru, ověřování výkonové symetrie aktivní zóny, vlivu xenonu a xenonových oscilací a dalšími testy během spouštění. Součástí kurzu jsou i záznamy z jednotlivých realizací a výsledky měření.

Technologie těžkých tekutých kovů

Cílem kurzu je seznámit účastníky s otázkami týkajícími se materiálového výzkumu pro reaktory IV generace, zejména pak pro reaktory chlazené těžkými tekutými kovy (HLM). Všechny otázky týkající se základní interakce konstrukčních materiálů s tekutým PbBi a Pb budou probírány v souvislosti s korozí a mechanickými vlastnostmi. Pro lepší pochopení těchto jevů bude pozornost zaměřena na chemii tekutých kovů v souvislosti s kontrolou nečistot a měření dávky kyslíku. Posluchači budou mít možnost shlédnout experimentální postupy pro materiálové zkoušky na zařízení CVŘ, dále budou pracovat na záznamu dat a jejich interpretaci.
Témata:

  • Koroze: materiály, nátěry, interakce s těžkými tekutými kovy, mechanismy degradace, princip předcházení škodám, analytické techniky
  • Mechanické vlastnosti: materiály, zkušební metody, křehnutí materiálů po interakci s tekutými kovy, mechanismy nečistot, dávkování kyslíku, monitorování kyslíku, inhibitory, analytické metody selhání, hodnocení lomových charakteristik, analytické techniky
  • Chemie: role chemie kontroly, kontrola