O společnosti > Sekce společnosti

Sekce společnosti

Sekce Provoz reaktorů
Hlavním úkolem sekce provozu jaderných reaktorů je bezpečné a spolehlivé provozování dvou výzkumných jaderných reaktorů LVR-15 a LR-0 a související technologie. Sekce zajišťuje udržování potřebných oprávnění a povolení pro veškeré činnosti spojené s provozem reaktorů včetně tvorby a údržby příslušné dokumentace, jednání s dozornými orgány apod. Dále sekce zajišťuje směnovou obsluhu obou reaktorů a technologických smyček a udržování odpovídajícího technického stavu zařízení (údržba, organizace oprav, řízené stárnutí). Při přípravě experimentálních i komerčních zakázek poskytují pracovníci sekce technickou podporu uživatelům reaktoru, zejména sekci reaktorových služeb.
Mezi prioritní úkoly patří také spoluzajištění havarijní připravenosti, radiační ochrany, fyzické ochrany, personální bezpečnosti a BOZP při provozu obou reaktorů, což je zajišťováno ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s.

Sekce VaV v energetice
Sekce VaV v energetice má za cíl efektivní využívání Velké výzkumné infrastruktury Řež, která zahrnuje výzkumné reaktory LR-0 a LVR-15, reaktorové vodní smyčky a smyčky G-IV, prostřednictvím optimální kombinace veřejného výzkumu, smluvního výzkumu a ozařovacích služeb. V sekci je soustředěno řízení projektů a zakázek zaměřených na výzkum a vývoj spojený s ozařováním materiálů, ozařovacími službami a optimalizací provozu výzkumných reaktorů. Sekce se zabývá řešením praktických otázek souvisejících s provozem jaderných zařízení, jako jsou: radiační výpočty, testování materiálů v zátěžových podmínkách, vodní režimy primárních okruhů, inspekce jaderného paliva, podpora LTO programu, atp; stejně jako výzkumem s provozování jaderných zařízení souvisejících jen okrajově nebo vůbec: podpora výroby a vývoje radiofarmak, ozařování křemíku pro polovodiče, aplikace inovativních technologií, neutronová záchytová terapie, výzkum nanomateriálů, úprava vody na specifické limitní parametry, vývoj instrumentace pro extrémní podmínky a další.

Sekce VelkÉ technologické projekty
Sekce Velké technologické projekty zpracovává strojírenské konstrukční úkoly ve 3D softwaru CATIA V5, případně Inventor nebo Solid Edge. Dále se zabývá technickou koordinací a inženýringem strojírenských a výpočtových prací interních i externích, sestavováním a oponenturou technické části zadávacích dokumentací pro výběrová řízení vypisovaná firmou, technickou a konstrukční oponenturou a kontrolou přejímaných zakázek.
Sekce mimo jiné řídí dodávku horkých komor do mezinárodního projektu výzkumného reaktoru Jules Horowitz v Cadarache.

Sekce Výzkum bezpečnosti
Posláním Sekce je poskytnout orgánům státní správy technickou a odbornou podporu nezávisle na zpracovatelích bezpečnostních zpráv jaderných elektráren (JE). Služby a vědeckovýzkumné práce jsou zaměřené k podpoře činnosti orgánů státní správy v oblasti jaderné bezpečnosti a energetiky.