Komerční služby > Ozařovací služby > Neutronová aktivační analýza

Neutronová aktivační analýza

Neutronová aktivační analýza (NAA) je přesná analytická metoda, která slouží ke stanovení prvkového složení zkoumaného vzorku a to jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní. Metoda je založena na přeměně původně stabilních atomů analyzované látky v nestabilní izotopy po interakci s neutrony produkovanými v reaktoru. Rozpad těchto nestabilních nuklidů je obvykle doprovázen vyzářením charakteristického gama záření, které lze měřit a z jeho množství následně i určit zastoupení původního mateřského prvku. Citlivost metody je pro různé prvky různá, záleží na jejich jaderných vlastnostech a parametrech pole neutronů, v němž ozařování probíhalo. Pro zohlednění změn v neutronovém poli lze v rámci metody NAA použít jednu ze tří metod standardizace: absolutní, relativní nebo komparátorovou.

Reaktor LVR-15 je vybaven jedním kanálem s pneumatickým zařízením, které umožňuje rychlou dopravu vzorků pro realizaci krátkodobé NAA malých vzorků (pracoviště provozuje Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR). Pro dlouhodobé ozařování či NAA větších vzorků je možné využít další vertikální ozařovací kanály na reaktoru.