Komerční služby > NDT laboratoř Plzeň > NDT – rozsah činností > NDT kovů

NDT kovů

Nedestruktivní testování kovů

NDT kovů – nejmodernější vybavení pro UT PA (phased array) a UT PE (odrazová technika)

Princip metody UT PA
Sonda se skládá z jednotlivých měničových elementů
Umožňuje elektronicky měnit parametry měniče

  • velikost měniče
  • řízení pohybu svazku
  • úhel a ohnisko svazku

Fázové řízení jednotlivých elementů

ndt_kovy_obr01

 

 
ndt_kovy_obr02 ndt_kovy_obr03

 

 
ndt_kovy_obr04

• NDT kovů – další metody VT, PT, ET, MT
• Certifikace NDT techniků dle ČSN EN ISO 9712.

Metoda PT
Kapilární defektoskopie je nedestruktivní metoda používaná pro detekci povrchových otevřených trhlin a necelistvostí nejrůznějších tvarů a velikostí, a to ve všech ne-pórovitých kovových, ale i nekovových materiálech (měď, hliník, keramika, sklo, guma, plasty aj.).

Rozdělení kapilárních metod dle penetrantů:
– metodu s barevnou indikací
– metodu fluorescenční
Rozpoznání trhliny je nejčastěji vizuální, ale při fluorescenční metodě lze použít CCD kameru. Rozpoznávací schopnost lidského oka je ze vzdálenosti 30 cm přibližně 0,09 mm.

Výhodou kapilární defektoskopie je citlivost na velmi malé trhliny, možnost testování těles se složitou geometrií, aplikovatelnost přímo ve výrobním procesu (kapilární linky pro hromadnou kontrolu zkoušených dílů), přenositelné technické vybavení a jednoduchá obsluha.

Nevýhodou metody je detekce pouze povrchových vad na nenasáklivém materiálu, nebezpečí chybné diagnózy při znečištěném povrchu a nutný přístup k testovanému objektu.

Metoda VT
Přímá vizuální kontrola je jednou z velmi starých metod diagnostiky. Její relativně časová nenáročnost a hlavně nízká cena ji řadí na první místa dostupnosti defektoskopických metod. Provádí se pouhým okem nebo pomocí lupy.
Nepřímá kontrola se provádí pomocí endoskopů, včetně systémů využívajících miniaturních televizních kamer s příslušnými manipulátory a osvětlením.
Boroskopy jsou pevné a neohebné endoskopy s průměrem inspekční sondy 0,9 až 16 mm, délkou inspekční trubice (sondy) 0,06 až 1,6 m a pozorovací zaostřovací vzdáleností od 1mm až nekonečno. Optický přístroj včetně sondy tvoří pevný celek s objektivem na jednom konci a okulárem na konci druhém.
Fibroskopy nebo-li vláknové endoskopy přenášejí obraz vláknovým světelným vlnovodem. Obrazové vlnovody endoskopů jsou tvořeny z vláken (až 200 tis.) o průměru kolem 10 um. Osvitové vlnovody mají kolem 60 tis. vláken.
Videoskopy jsou na hrotu sondy vybaveny čipem s CCD, umožňujícím v porovnání s fibroskopy podstatně zvýšit rozlišovací schopnost a věrně reprodukovat barvy

Průmyslový videomikroskop nahrazuje klasické mikroskopy v těch případech, kdy zkoumaný vzorek není možné umístit do jejich zorného pole.
Důvodem mohou být nadměrné rozměry, hmotnost, nepřenosnost zkoumaného vzorku.
Např. velké odlitky, karoserie, potrubí, strojírenské výrobky (turbíny).
Kontrolovat lze např. detaily svarů, povrchové opracování, stupeň opotřebení nebo poškození dílů. Speciálně řešená snímací hlavice, kterou lze volně přikládat na povrch zkoumaného objektu, je kombinací vyměnitelného mikroskopického objektivu a snímacího CCD čipu.

Metoda ET
Střídavé pole snímače indukuje v materiálu vířivé proudy. Dle Lenzova zákona pole vířivých proudů působí proti poli původnímu. Výsledné pole je dáno vektorovým součtem obou polí.

Koncový bod výsledného vektoru je zobrazován ve fázové rovině na displeji přístroje.
Trhlina na povrchu, kolmo k toku vířivých proudů nejvíce ovlivňuje výsledné pole

Sondy můžeme rozdělit dle orientace ke zkoušenému materiálu:
– příložné
– průchozí

Zároveň je možné provést rozdělení dle uspořádání vinutí:
– absolutní
– diferenční
– absolutní reflexní
– diferenční reflexní
– speciální

Metoda MT
Principem metody je zmagnetování objektu a vyhodnocení rozptylu magnetického toku v okolí defektu.
Fyzikální princip metody spočívá v lokálním zmenšení průřezu feromagnetického materiálu, a tím navýšení magnetického odporu v místě povrchové nebo podpovrchové necelistvosti…

Základním požadavkem při magnetování objektu je správná orientace indukčních čar ve směru kolmém na směr předpokládané necelistvosti. Podélné magnetování detekuje trhliny v materiálu příčně orientované a příčné magnetování podélně orientované

Simulace ultrazvukového zkoušení, modelování odezev a ultrazvukového pole – SW CIVA

ndt_kovy_obr05